Raport bieżący Nr 28/2022

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na 28 czerwca 2022 r.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Załącznik

Related Articles