Raport bieżący Nr 10/2021

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna, na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw  w porządku obrad tego zgromadzenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 r. /piątek/, początek o godz. 11:00,  w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro  – wejście z poziomu parkingu/, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
  6. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Wniosek Akcjonariusza .

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Materiały na Walne

 
 

Related Articles