AKCJE

Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego opublikowana została na podstawie art.45 i art.47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.nr 184, poz.1539 z 2005 roku). Papiery wartościowe objęte niniejszym prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta nie jest kierowana do rezydentów państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, w których publiczna oferta papierów wartościowych nie jest prowadzona.