Raport bieżący Nr 9/2021

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2020 w wysokości 9.671.941,92 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) z pozostałego kapitału zapasowego Spółki

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12.03.2021 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię. Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Related Articles