Raport bieżący Nr 27/2022

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna na podstawie przepisów art. 395 §§ 1, 2, 21 i 5, art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek z dnia 1 czerwca 2022 r. jedynego Akcjonariusza INTERFERIE S.A., tj. spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawierający żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. /wtorek/, początek o godz. 13:00, w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 1J, 00-906 Warszawa, Hotel COURTYARD BY MARRIOTT WARSAW AIRPORT /sala „Wrocław”, I piętro/, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Prezentacja Zarządu Spółki na temat wyników finansowych i istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE.

7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu INTERFERIE S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.

9.Przedłożenie Sprawozdania INTERFERIE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem – za 12 miesięcy 2021 roku, wraz z opinią Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

10.Powzięcie uchwał o: a)zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku, b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE, c) pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2021.

11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

12. Powzięcie uchwał w sprawie: a) absolutorium dla członków Zarządu INTERFERIE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, b) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

13. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

14. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

15. Powzięcie uchwał o: a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2021 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2021 rok sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

16.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz powzięcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.


17.Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. 18.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

19.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik

Related Articles