Raport bieżący Nr 22/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 21.06.2007 roku została podpisana umowa sprzedaży pomiędzy Interferie S.A. a BUILD INC. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Mieszkowie, ul. Dworcowa 82 wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000193126. 

W wyniku podpisanej umowy INTERFERIE S.A. nabyły od BUILD INC. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawo wieczystego użytkowania  nieruchomości oraz prawo własności budynków , to jest: 

 1) nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste do roku 2089)  położoną w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej  nr 15, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr 19163 stanowiącą, działkę gruntu oznaczoną numerem 141/2, o obszarze 15.876 m2  oraz położone na tej działce budynki stanowiące odrębne nieruchomości : trzy budynki hotelowe, budynek gastronomiczny, budynek administracyjno – socjalny, budynek  magazynowy - garaż oraz budynek gospodarczy położony częściowo na tej działce, a częściowo na sąsiadującej z nią działce numer 144, 

2) nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste do roku 2091) położoną w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej nr 15, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr 16438 stanowiącą działkę gruntu oznaczoną numerem 144 , o obszarze 1.831  m2 oraz nieruchomość budynku gospodarczego położonego częściowo na tej działce, a częściowo na sąsiadującej działce 141/2, 

3) nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste do roku 2089)  położoną w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej  nr 15, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr 18920 stanowiącą działkę gruntu oznaczoną numerem 203, o obszarze 225 m2 oraz położonego na tej działce budynku pompowni wód odpadowych stanowiącego odrębną nieruchomość. 

 INTERFERIE S.A. prawo wieczystego użytkowania  nieruchomości oraz prawo własności budynków szczegółowo opisanych wyżej oraz położonych na nich budowli i  infrastruktury technicznej  wraz z rzeczami ruchomymi stanowiącymi wyposażenie obiektów hotelowo – restauracyjnych oraz pomocniczych nabyły za cenę netto 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) złotych. 

 W zakupionym przez INTERFERIE S.A. ośrodku znajduje się 150 pokoi  wraz z infrastrukturą, umiejscowionych w trzech budynkach hotelowych. Zakupiony kompleks położony jest na działce o powierzchni 1,7 hektara. 

 Nie istnieją powiązania, o których mowa w §7 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 

Nabycie nastąpiło ze środków własnych Spółki. 

 Do dnia nabycia przez INTERFERIE S.A. w ośrodku prowadzona była działalność o charakterze hotelarskim. INTERFERIE S.A. będą kontynuowały ten profil działalności nabywanego ośrodka. 

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość kapitałów własnych emitenta.  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych.           

Raport bieżący nr 22/2007 (PDF 47 kb)

Related Articles