Raport bieżący Nr 15/2021

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 14.06.2021 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 Raport roczny z  dnia 12.03.2021

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Projekty uchwał

Wniosek Akcjonariusza

Sprawozdanie RN wyniki oceny - sprawozdanie jednostkowe i wniosek w sprawie pokrycia straty

Sprawozdanie RN wyniki oceny  - sprawozdanie z wyceną udziałów

Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu

Roczne sprawozdanie z działalności RN 

Sprawozdanie INTERFERIE o wydatkach reprezentacyjnych

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach

Uchwała RN

Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

Wzór pełnomocnictwa - osoby fizyczne

Wzór pełnomocnictwa - osoby prawne i jednostki org

Formularz + instrukcja wykonywania prawa głosu

Related Articles