Raport bieżący Nr 19/2021

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu z  dnia 22 czerwca 2021  r.  w sprawie  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia    i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  w  dniu  2  sierpnia  2021  r.  /poniedziałek/,  początek  o  godz.  11:00,  w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku
  5. Powzięcie uchwał w  sprawie  zmian  w  składzie  Rady  Nadzorczej   INTERFERIE   A.   z   siedzibą w Legnicy.
  6. Zamknięcie

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki

Related Articles