Raport bieżący Nr 21/2021

Przychody ze sprzedaży w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. wyniosły około 12 600 tys. zł. wobec 9 477 tys. zł. w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik brutto ze sprzedaży w raportowanym okresie wyniósł (-) 511 tys.zł wobec 1 207 tys. zł. w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA w raportowanym okresie wyniosła (-)1 072 tys. zł. wobec (-) 4 958 tys.zł.. w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik netto w raportowanym okresie wyniósł około (-) 2 800 tys. złotych wobec (-) 6 544 tys. złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Głównymi powodami różnic, o których mowa powyżej, są:
• czasowe zawieszenie działalności ośrodków Spółki w związku z rozprzestrzenianiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Działalność ośrodków Spółki była ograniczana lub zawieszana począwszy od 14.03.2020 r. do 04.05.2020 r. (51 dni), a następnie od 07.11.2020 r. do 14.02.2021 r. (99 dni). Spółka o możliwości zmniejszenia sprzedaży usług, a co za tym idzie, pogorszeniu płynności oraz pogorszeniu wyniku finansowego w 2020 roku informowała raportami bieżącymi oraz w raportach okresowych. Obecnie Spółka świadczy usługi w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa,
• uruchomienie częściowe (na rzecz gości z NFZ) od marca 2021 r. obiektu - INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT, który Emitent rozbudowywał. Obecnie obiekt świadczy usługi w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2021 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 3/2021. Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Related Articles