Raport bieżący Nr 16/2021

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2021 r. Emitent informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 punkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Uchwały ZWZ

Related Articles