Raport bieżący Nr 18/2021

Zarząd Spółki INTERFERIE S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, iż powziął w dniu 25 czerwca 2021r. wiadomość o dokonaniu, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS, zmiany statutu Spółki („Statut”). Powyższa zmiana Statutu, przyjęta uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14.06.2021 r., polega na:

zmianie dotychczasowego § 13 ust. 1a statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1a.Zmiana całego składu Zarządu, wynikająca z jednoczesnego odwołania wszystkich dotychczasowych członków Zarządu w trakcie trwania ich wspólnej kadencji i powołania w ich miejsce nowego składu Zarządu, jest równoznaczna z zakończeniem wspólnej kadencji dotychczasowych członków Zarządu i rozpoczęciem kolejnej wspólnej kadencji osób powołanych do nowego składu Zarządu.”

Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy z uwzględnieniem zmian objętych treścią uchwały 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14.06.2021 r.

Podstawa prawna:

5 pkt 1) w zw. z §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Statut INTERFERIE S.A.

Related Articles