Raport CG 2/2012

Na podstawie § 29 pkt. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

SA., Zarząd INTERFERIE  SA przekazuje informację o niestosowaniu wybranych zasad zamieszczonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", wprowadzonych na podstawie Uchwał Rady Nadzorczej Giełdy nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 r.:

 

Zasada I. 1. dot. transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet, rejestrowania przebiegu i upubliczniania go na stronie internetowej.

 

Komentarz: Zasada nie jest stosowana przez Spółkę w części dotyczącej transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Akcjonariat Spółki charakteryzuje się małym rozproszeniem i w ocenie Zarządu, przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń INTERFERIE S.A. nie wskazuje na potrzebę dokonywania takiej transmisji oraz rejestracji. W przypadku pojawienia się ze strony Akcjonariuszy zainteresowania transmisją obrad walnych zgromadzeń, Zarząd INTERFERIE S.A. podejmie działania w kierunku stworzenia regulacji co do stosowania tej zasady.

 

 

Zasada I.12. i IV.10. dot. zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Komentarz: Spółka nie zapewnia Akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co wiąże się z brakiem transmisji obrad walnego zgromadzenia. Wypełnienie tej zasady (m.in. w zakresie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej) wiązałoby się dla Spółki ze znacznymi kosztami. W przypadku pojawienia się ze strony Akcjonariuszy zainteresowania udziałem w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka rozważy stosowanie tej zasady w przyszłości.

Related Articles