Raport CG 1/2013

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Raport Bieżący nr 1/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż w chwili obecnej nie będzie stosować zasady ładu korporacyjnego określonej w Część IV pkt 10 dokumentu pn. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", który stanowi załącznik do Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21.11.2012 r.

Część IV pkt 10 - "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad."

Statut Spółki nie zawiera w chwili obecnej postanowień umożliwiających udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych.. W myśl zapisów Kodeksu spółek handlowych transmisja obrad w czasie rzeczywistym i dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, wymaga zawarcia w Statucie Spółki postanowień zezwalających na podejmowanie tych czynności. W ocenie Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Spółka w przypadku zainteresowania taką formą udziału akcjonariuszy w obradach walnego zgromadzenia rozważy zasadność realizacji zasady wynikającej z Części IV pkt 10 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

Jednocześnie Spółka informuje, że na swojej stronie internetowej będzie zamieszczała zapis z przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video (Część II pkt 1 ppkt. 9a).

Podstawa prawna:

Regulamin GPW §29 pkt 3

Related Articles