Raport bieżący Nr 9/2022

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983, z późn. zm.), od Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianie dotychczas posiadanego przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. bezpośredniego udziału poprzez przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. Zgodnie z przekazaną informacją: „Zmiana dotychczas posiadanego bezpośredniego udziału poprzez przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zostało spowodowane nabyciem przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. w dniu 28 lutego 2022 r. 14.159.334 akcji Spółki, w drodze zakończenia procedury wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego dnia 3 stycznia 2022 r., którego termin składania zapisów przypadał na dzień 28 lutego 2022 r.”.

Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie

Related Articles