Raport bieżący Nr 9/2020

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie osiągniętego w roku obrotowym 2019 zysku netto w wysokości 2.439.343,93 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób: 

1)  kwota 195.147,51 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,

2)  kwota 2.244.196,42 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) na pozostały kapitał zapasowy. 

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12.03.2020 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki. 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Related Articles