Raport bieżący Nr 9/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki INTERFERIE S.A., mając na uwadze wyniki postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy IV kadencji, wszczętego i przeprowadzonego na podstawie Uchwał Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 marca 2019 r., działając na podstawie postanowienia § 13 ust. 3 w związku z postanowieniem § 20 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, powołała:   

1) Pana Piotra Sosińskiego w skład Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy IV kadencji i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu, 

2) Pana Łukasza Ciołka w skład Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy  IV kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A., na podstawie postanowienia § 13 ust. 2 Statutu Spółki, określiła liczbę członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy IV kadencji  na 2 (słownie: dwie) osoby. 

Informacje o powołanych Członkach Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.   

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim   

Related Articles