Raport bieżący Nr 9/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 09 marca 2016 roku wpłynęła do Spółki, podpisana przez wszystkie strony, umowa zawarta pomiędzy:

 

(1)              BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000014843, numer REGON 000010205, numer identyfikacji podatkowej NIP 526-000-68-41, kapitał zakładowy w pełni wpłacony w wysokości 262.470.034 PLN („Kredytodawca”),

(2)              INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Rycerskiej 24, 59-220 Legnica („Kredytobiorca 1”),

oraz

(3)              INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Rycerskiej 24, 59-220 Legnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000349305, numer REGON 021188846, numer identyfikacji podatkowej NIP 692-247-72-80, kapitał zakładowy w wysokości 61.317.000,00 PLN („Kredytobiorca 2”).

Data zawarcia umowy kredytowej: 08.03.2016 r.

Środki pozyskane na podstawie Umowy Kredytowej w łącznej kwocie 20.930.850,88 mln EUR (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt EUR 88/100) i 31.000.000,00 PLN ( trzydzieści jeden milionów PLN) zostaną wykorzystane przez Kredytobiorców na następujące zadania:

=> Zobowiązanie w Ramach Kredytu A, to jest kredyt obrotowy na refinansowanie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 PLN na sfinansowanie bieżącej działalności;

=> Zobowiązanie w Ramach Kredytu B, to jest refinansowany długoterminowy kredyt inwestycyjny udzielony Kredytobiorcom w transzach:

(a) transza 1 udzielona Interferie Medical SPA Spółka z o.o. w wysokości 11.089.373,41 EUR

(b) transza 2 udzielona INTERFERIE SA w wysokości 40.920,00 EUR

(c) transza 3 udzielona INTERFERIE SA  w wysokości 2.117.557,47 EUR

=> Zobowiązanie w Ramach Kredytu C, to jest długoterminowy kredyt inwestycyjny udzielony INTERFERIE SA w wysokości 28.000.000,00 PLN przeznaczony na modernizację i rozbudowę zabudowanej Nieruchomości Dąbki

=> Zobowiązanie w Ramach Kredytu D, to jest długoterminowy kredyt inwestycyjny udzielony INTERFERIE SA w wysokości  7.683.000,00 EUR przeznaczony na  modernizację i rozbudowę zabudowanej Nieruchomości  Kołobrzeg

  .

Kredyt został udzielony na okres od dnia 08 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2027.

 

Koszt udzielonych  kredytów stanowią łączną wysokość:

  1. a)marży,
  2. b)stopy referencyjnej : EURIBOR (1M/3M) / WIBOR,
  3. c)kosztów obowiązkowych, jeśli takie wystąpią.

 

 

Zgodnie z umową kredytu zabezpieczeniem spłaty kredytów stanowią:

1)    hipoteka  umowna łączna z najwyższym pierwszeństwem zaspokojona na Nieruchomościach do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysokości 43.468.766,92 EUR,

2)    zastaw na udziałach ,

3)    zastaw na przedsiębiorstwie - Umowa zastawu rejestrowego, na podstawie której zastawy rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia zostaną ustanowione na zbiorach rzeczy w Świnoujściu, Dąbkach oraz Kołobrzegu,

4)    zastaw na rachunkach - Umowa zastawu rejestrowego, na podstawie której zastawy rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia,

5)    pełnomocnictwo do rachunków bankowych

6)    umowa cesji - na mocy której Kredytobiorca dokonuje na rzecz Kredytodawcy, tytułem zabezpieczenia, cesji swoich praw i korzyści w m.in. umów dotyczących Przychodów z Działalności Operacyjnej, w ramach przyszłych i istniejących Polis Ubezpieczeniowych, Gwarancji Wykonania i Umów Projektu.

7)    oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 777 kodeksu postępowania cywilnego,

8)    umowa podporządkowania .

 

Egzekucja obejmuje wszelkie należności na rzecz Banku z tytułu Umowy Kredytu (oraz dokumentów z nią związanych), wraz z kwota główną (kapitałem), odsetkami, odsetkami za opóźnienie, prowizjami, kosztami, w tym opłatami sądowymi, w związku z nadaniem klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty wskazanej powyżej i wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu na podstawie oświadczenia. Kredytobiorcy zobowiązani będą do utrzymywania w okresie trwania umowy kredytowej wskaźników określonych w umowie.

 

Warunkiem wypłaty kredytu są m.in.:

  1. spełnienie wszystkich warunków określonych w umowie,
  2. zaktualizowany raport due diligence w odniesieniu do nieruchomości w Kołobrzegu, 
  3. raport środowiskowy lub decyzja o warunkach środowiskowych,
  4. wycena poświadczająca wartość rynkową nieruchomości Dąbki na poziomie wymaganym Umową, 
  5. umowa o roboty budowlane,
  6. budżet kosztów projektu, plan robót, biznes plan projektu.

 

Umowa nie zawieraja postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach.

Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

 

 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.3 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t.).

Related Articles