Raport bieżący Nr 9 /2015

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2015 r.

 

 

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A., które odbyło się 24 kwietnia 2015 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadał:

 

Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. SKA - liczba głosów 9.861.625, co stanowi 99,4% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 67,71% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez INTERFERIE S.A. wynosi 14 564 200.

 Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 14 564 200. 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).

Related Articles