Raport bieżący Nr 9/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., dnia 25 kwietnia 2013 roku, powołało do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby:  

1. Marcin Chmielewski

2. Marek Panfil

3. Barbara Mróz

4. Renata Wiernik – Gizicka

5. Jerzy Pokój.  

Powołani w dniu dzisiejszym Członkowie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.:

1. Marcin Chmielewski

2. Barbara Mróz

3. Renata Wiernik – Gizicka

4. Jerzy Pokój

  zasiadali w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji. 

Informacje o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.        

Related Articles