Raport bieżący nr 9/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 marca 2009 roku:      

Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2  

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r. 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ………………………………………… . 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.  
Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4  

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r. 

 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A.  w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 marca 2009 r., Nr 46 (3149), poz. 2737. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.  

Projekt /3/ do punktu porządku obrad 9a  

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku. 

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych  w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /4/ do punktu porządku obrad 9b  

 Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych  w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.  Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2008, obejmujące: 1)wprowadzenie, 2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.406.079,06 zł (107.406 tys. zł), 3)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 816.608,56 zł (817 tys. zł), 4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 816.608,56 zł (817 tys. zł), 5)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 312.542,71 zł (312 tys. zł), 6)dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

Projekt /5/ do punktu porządku obrad 9c  

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008. 

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt. 2 i § 32 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości osiągnięty w roku obrotowym 2008 zysk netto w wysokości 816.608,56 (osiemset szesnaście tysięcy sześćset osiem 56/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

Projekt /6/ do punktu porządku obrad 10a  

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2008.  Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Waldemarowi Czechowskiemu-Jamrozińskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 9 lipca  2008 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

Projekt /7/ do punktu porządku obrad 10a 

 Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.   w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2008. 

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Kani – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 9 lipca 2008 roku.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /8/ do punktu porządku obrad 10a  

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2008.  Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Milanowskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

Projekt /9/ do punktu porządku obrad 10a  

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2008.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

 § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kuderze – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 20 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

Projekt /10/ do punktu porządku obrad 10b 

 Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r. 

  w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Antoniemu Gątkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 7 sierpnia 2008 roku.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

Projekt /11/ do punktu porządku obrad 10b 

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Alinie Rockiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 7 sierpnia 2008 roku.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /12/ do punktu porządku obrad 10b 

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

 § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Karolinie Piesiewicz – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 7 sierpnia 2008 roku.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /13/ do punktu porządku obrad 10b 

 Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.   w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Anecie Lubaś – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 7 sierpnia 2008 roku.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /14/ do punktu porządku obrad 10b 

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.  

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Citowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

Projekt /15/ do punktu porządku obrad 10b 

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.  

 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Tokarczukowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.   

Projekt /16/ do punktu porządku obrad 10b 

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.   w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Stanisławowi Kowalskiemu  – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

Projekt /17/ do punktu porządku obrad 10b 

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.   w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:  § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Pokojowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.    

Projekt /18/ do punktu porządku obrad 10b 

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.   w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Ostowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /19/ do punktu porządku obrad 10b 

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.   w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Osadczuk – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /20/ do punktu porządku obrad 11 

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r. 

w sprawie: rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2008 rok dla członka Zarządu Spółki.  Działając na podstawie art. 400 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z  § 8 ust. 1 pkt. 3 i ust. 8 umowy o pracę zawartej w dniu …………………  z p. ……………………, pełniącym funkcję członka Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od …………do …………, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać, p. ……………………… roczną nagrodę o charakterze uznaniowym za 2008 rok w wysokości ……………………………… . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

UZASADNIENIE

 W roku obrotowym 2008 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili: p. Waldemar Czechowski-Jamroziński – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 9 lipca 2008 r. p. Tadeusz Kania – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 9 lipca 2008 r. p. Adam Milanowski – p.o. Prezesa Zarządu w okresie od 9 lipca 2008 r. do 19 sierpnia 2008 r. oraz Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. p. Wojciech Kudera – Prezes Zarządu w okresie od 20 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.  Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 3 i ust. 8 umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Projekt /21/ do punktu porządku obrad 11 

Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.  w sprawie: rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2008 rok dla członka Zarządu Spółki.  

Działając na podstawie art. 400 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z  § 8 ust. 1 pkt. 3 i ust. 8 umowy o pracę zawartej w dniu …………………  z p. ……………………, pełniącym funkcję członka Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od …………do …………, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie przyznać, p. ……………………… rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2008 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

UZASADNIENIE

 W roku obrotowym 2008 funkcję członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pełnili: p. Waldemar Czechowski-Jamroziński – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 9 lipca 2008 r. p. Tadeusz Kania – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 9 lipca 2008 r. p. Adam Milanowski – p.o. Prezesa Zarządu w okresie od 9 lipca 2008 r. do 19 sierpnia 2008 r. oraz Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. p. Wojciech Kudera – Prezes Zarządu w okresie od 20 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r.  Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 3 i ust. 8 umów o pracę zawartych z poszczególnymi członkami Zarządu mogą oni otrzymać nagrodę roczną, przy czym nagroda ta ma charakter uznaniowy, a o jej przyznaniu i jej wysokości decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)                  

Related Articles