Raport bieżący nr 9/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż  Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A.  w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała wniosek kierowany do  Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2007.

Zarząd INTERFERIE S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przekazanie całego zysku za rok obrotowy 2007 na kapitał zapasowy.


Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2007 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE  S.A.


Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

Related Articles