Raport bieżący Nr 8/2020

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na wyniki finansowe Spółki w roku 2020. W chwili obecnej Emitent odnotowuje przypadki rezygnacji z usług świadczonych przez Spółkę zarezerwowanych na II kwartał bieżącego roku zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne – a co za tym idzie istnieje ryzyko obniżenia przychodów Spółki w II kwartale bieżącego roku. W związku z prowadzoną inwestycją w Dąbkach i rozprzestrzenianiem się wirusa może wystąpić w szczególności opóźnienie w realizacji robót na skutek zachorowań na większą skalę, oraz  przerwanie łańcucha dostaw – efektem tego mogą być opóźnienia w oddaniu obiektu do użytkowania i realizacji zakontraktowanych usług sanatoryjnych. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią, zamknięciem żłobków, szkół i przedszkoli, Emitent uwzględnia możliwość ograniczenia sposobu świadczenia pracy przez pracowników. W ocenie Zarządu sytuacja ta może rzutować na zmniejszenie przychodów, a w konsekwencji na sytuację finansową i wyniki finansowe Emitenta

 

Obecnie trudno jest jednak przewidzieć zakres i czas trwania epidemii oraz wpływ na sytuację finansową Spółki w całym roku 2020.

 

Emitent podjął wszystkie niezbędne działania mające na celu ochronę Klientów i Pracowników Spółki. Spółka zastosowała się do zaleceń dla obiektów hotelowych w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażeniem koronawirusem opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, w uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia.

 

Emitent będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i w sytuacjach tego wymagających przedstawi stosowny komunikat.

  

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Related Articles