Raport bieżący Nr 8/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 17.03.2017 r. powziął wiadomość o podpisaniu przez Kredytodawcę aneksu z dnia 14.03.2017 r. do umowy kredytowej z dnia 8 marca 2016 r. zawartej przez:

(1) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, („Kredytodawca”),

(2) INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Rycerskiej 24, 59-220 Legnica („Kredytobiorca 1”),

oraz

(3) INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Rycerskiej 24, 59-220 Legnica, („Kredytobiorca 2”).

 

Zgodnie z brzmieniem aneksu dzień ostatecznej spłaty oraz okres udostępnienia w Ramach Kredytu A /to jest kredyt obrotowy na refinansowanie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 PLN na sfinansowanie bieżącej działalności/ został określony na dzień 30.03.2018 r.

 

Pozostałe postanowienia umów nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Emitent informował o zawarciu umowy kredytowej Raportem bieżącym Nr 9/2016 z dnia 09.03.2016 r.

 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy kredytowej.

 

 

 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Related Articles