Raport bieżący Nr 8/2015

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, informuje, iż w dniu tj. 02.04.2015 roku wpłynął do Spółki podpisany przez mBank S.A. (dawniej: BRE Bank Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000025237 Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym. Data zawarcia Aneksu – 31.03.2015 rok. W myśl przedmiotowego Aneksu zabezpieczeniem wierzytelności Banku z tytułu umowy będzie hipoteka umowna łączna  do kwoty 5 100 000,00 złotych:

1)    na nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, ulica Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 30 oraz działkę numer 38 z obrębu 6 oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej będącej własnością Kredytobiorcy, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowych i budynkowych Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00037334/6, oraz

2)    na nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, ulica Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 36 z obrębu 6, dla której to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089440/1, oraz

3)    na nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, ulica Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 37/1 z obrębu 6 oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość , dla których to nieruchomości gruntowych i budynkowych Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089439/1.

Kredytobiorca zobowiązał się do przelania na rzecz Banku przysługujące mu prawa do odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia w zakresie dotyczącym w/w nieruchomości do kwot:

- 6 600 000,00 PLN do momentu ustanowienia prawomocnego zabezpieczenia zgodnie z warunkami Umowy Kredytowej ,

- 5 100 000,00 PLN od momentu ustanowienia prawomocnego zabezpieczenia, tj. niezwłocznie po uprawomocnieniu się wpisu w/w hipoteki na rzecz Banku w powyższych księgach wieczystych, zgodnie z warunkami Umowy Kredytowej .

Kredytobiorca zobowiązał się do dostarczenia do Banku w terminie 5 roboczych wniosku do Sądu o zmianę wpisów w księgach wieczystych, których mowa powyżej, wraz z prezentatą Sądu i potwierdzeniem wniesienia opłaty sądowej.

 

Aneks do umowy nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Emitent o zawarciu umowy o kredyt w rachunku bieżącym informował Raportem bieżącym nr 15/2008 z dnia 28.05.2008 r.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 Nr 133 j.t.).

Related Articles