Raport bieżący nr 8/2012

 Zarząd Interferie S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu 03.02.2012 r.  Spółka otrzymała od podmiotu stowarzyszonego tj. Interferie Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie informację o podpisaniu aneksu do umowy na ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na prawach z rachunków bankowych przez spółkę zależną.  1) Data zawarcia aneksu – 27.01.2012 r. 2) Strony umowy: a) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, b) INTERFERIE MEDICAL SPA SP. Z O.O., z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-300 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349305.   Na mocy niniejszego aneksu Strony dokonały zmiany definicji: „prawa z rachunków”, „rachunków”, „zabezpieczonych wierzytelności”, „zastawy finansowe”, „zastawy rejestrowe”.  O zawarciu umowy znaczącej EMITENT informował Raportem bieżącym nr 38/2010  z dnia 07.10.2012 r.    

 Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).     

Related Articles