Raport bieżący nr 8/2011

Zarząd  INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie  w dniu 12.04.2011 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

1) Angelikę Andersz Hryńków,

2) Janusza Żołyńskiego,

3) Józefa Stanisława Kowalskiego.   

Jednocześnie Zarząd  INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, że ZWZ w dniu 12.04. 2011 r. powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1) Barbarę Mróz,

2) Piotra Kłodnickiego,

3) Renatę Wiernik Gizicką. 

Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.            

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.     

Related Articles