Raport bieżący nr 8/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie informuje, iż  dnia 3.03.2009 roku otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INTERFERIE SA o ponad 2% przez Pana Mariana Urbaniaka. Pan Marian Urbaniak poinformował Spółkę, że w wyniku nabycia akcji Spółki w dniu 2 marca 2009 roku przekroczył o 2 % dotychczas posiadany udział ponad 10%  ogólnej liczby głosów.  Nabycie akcji w wyniku, którego został przekroczony próg 12 % nastąpiło w drodze umowy kupna - sprzedaży akcji za pośrednictwem Biura Maklerskiego prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. 

Przed zmianą Pan Marian Urbaniak posiadał pośrednio i bezpośrednio 1 459 339 akcji, w tym:    

- pośrednio - przez spółkę URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku, ul. Św. Katarzyny 78, 59-300 Lubin wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział KRS pod numerem  KRS 0000060724 - 588 945 akcji,

- bezpośrednio - 870 394 akcji, 

co stanowiło łącznie 10,02 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 1 459 339 głosów z tych akcji, stanowiących 10,02% udziałów w ogólnej liczbie głosów.

W dniu przekroczenia progu o kolejne 2 % Pan Marian Urbaniak posiadał ogółem 1 832 463 akcji, w tym :

- pośrednio przez spółkę URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku - 732 837 akcji,

- bezpośrednio - 1 099 626 akcji, co stanowi łącznie 12,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje 1 832 463 głosów z tych akcji stanowiących 12,58 % udziałów w ogólnej liczbie głosów. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r.)  

Related Articles