Raport bieżący Nr 7/2021

Przychody ze sprzedaży w  2020 wyniosły około 22 100 tys. zł. wobec 46 301 tys. zł. w roku 2019. Strata netto w 2020 wyniosła około (-) 9 670 tys. złotych wobec 2 439 tys. złotych zysku w 2019 roku.

Głównymi powodami różnic, o których mowa powyżej są:

  • czasowe zawieszenie działalność ośrodków Spółki w związku z rozprzestrzenianiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Spółka o możliwości zmniejszenia sprzedaży usług, a co za tym idzie pogorszeniem płynności oraz pogorszeniem wyniku finansowego informowała raportami bieżącymi oraz w raportach okresowych. Działalność ośrodków spółki była ograniczana lub zawieszana począwszy od 14.03.2020 r. do 04.05.2020 r. (51 dni)  a następnie od 07.11.2020 r. do 14.02.2021 r. (99 dni),
  • spadek przychodów w związku z zawieszeniem działalności oraz postojem w obiekcie w Dąbkach. Powodem tego jest rozbudowa obiektu - INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT, o czym Emitent informował w kolejnych raportach okresowych.

 

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2021 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 3/2021. Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Related Articles