Raport bieżący Nr 7/2020

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Spółka") podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania raportu rocznego INTERFERIE S.A. za 2019 rok (sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności INTERFERIE S.A. za 2019 rok oraz sprawozdanie INTERFERIE S.A.), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 02/2020. Nowy termin przekazania raportu rocznego określa się na dzień 12 marca 2020 r. 

Podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).  

Related Articles