Raport bieżący Nr 7/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 26.01.2018 r. tj. w dniu, w którym nastąpiło wznowienie obrad NWZ zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r., oraz przerwie, o której Emitent informował Raportem bieżącym Nr 4/2018. 

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)      

Related Articles