Raport bieżący Nr 7/2015

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie osiągniętego w roku obrotowym 2014 zysku netto w wysokości  1.282.885,46 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści sześć groszy)  w następujący sposób:  

1) kwota 102.630,84 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,

2) kwota 1.180.254,62 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze) na pozostały kapitał zapasowy.  

W myśl przepisu art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 32 ust. 2 Statutu Spółki, na pokrycie straty INTERFERIE S.A. tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2014 w kwocie 1.180.254,62 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2015-2016. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 6/2015 z dnia 12 marca 2015 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.  

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1382) oraz § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 133). 

Related Articles