Raport bieżący nr 7/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące Członków Zarządu powołanych do składu Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą w dniu 21.03.2014 r.:

 Robert Węglarz (46 lat)  

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:   1995 – 2001 - Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Wydział Ekonomii, kierunek: Finanse i Bankowość, magister ekonomii  ponadto:  2011 – nadal  - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Studia doktoranckie  Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 2010 – 2011 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Studia doktoranckie  Wydział Zarządzania – studia kontynuowane jw.  

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:   2013 – do chwili obecnej – Prezes Zarządu INTERFERIE S.A.  2011 –2013 Dyrektor Hotelu Malinowy Dwór Medical Resort SPA,  2010 - 2011 Dyrektor Hotelu  Odyssey Wellness&SPA,  2006 - 2010 Dyrektor Hotelu Malinowy Zdrój Medical SPA,  2004 - 2006       Dyrektor Zarządzający kompleksu hotelowo – narciarskiego,  2003 - 2004 Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A. (Hotele Ibis) – zastępca Dyrektora Hotelu IBIS Centrum,  2002 - 2003  Hawełka Sp.  z o.o. – Kierownik restauracji ,  1989 – 2002 ACCOR / ORBIS S.A. w Krakowie – m.in. shift manager.  

Ponadto: - Współautor polskiego systemu certyfikacji obiektów Spa w Polsce – SPA Quality Standard - Trener i ekspert ogólnopolskiego projektu szkoleniowego Turystyka Wspólna Sprawa - Liczne publikacje w prasie branżowej: Hotelarz, SPA Inspiration, Hospitality, Poradnik Inwestora  

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.  Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.  

Dariusz Rutowicz (40 lat)

 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  1994 – 1999 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, magister ekonomii,  2008 – 2009 Advanced Executive Education Program – Management II.  Ponadto: W trakcie pisania pracy doktorskiej.  

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:  2012 – do chwili obecnej – Wiceprezes Zarządu INTERFERIE S.A.  2012 – 2013  KGHM TFI S.A. – dyrektor ekonomiczny ds. grupy uzdrowisk;  2010 – 2012  ZABRED S.A. we Wrocławiu – członek Zarządu ds. finansowych; dyrektor ekonomiczny;  2005 – 2009  IMPEL S.A. we Wrocławiu – dyrektor zarządzający ds. Ekonomicznych, dyrektor Biura Controllingu Grupy Impel;  2002 – 2005 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. – dyrektor Biura Controllingu  i Audytu Wewnętrznego, główny specjalista audytor wewnętrzny; 1999 – 2002   Agencja Konsultingu i Audytingu Gospodarczego Accord`ab Sp. z o.o. we Wrocławiu – samodzielny księgowy/konsultant; 1999 – Top Consulting Ltd. we Wrocławiu – konsultant z zakresu transformacji i optymalizacji modeli biznesowych; 1998 – UGI Utilites, Inc. Harrisburg PA, USA – członek zespołu projektowego.  

Ponadto:  2004 – 2005 – przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Dom Książki S.A. w Warszawie;  2004 – 2005 – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki WKRA S.A. w Warszawie;  2004 – 2005 – członek Rady Nadzorczej spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. w Warszawie  2005 – obecnie – niezależny konsultant z zakresu wdrażania Balanced Scorecard i restrukturyzacji; 2005 – 2010 – wykładowca, autor programu studiów: Controlling w przedsiębiorstwie.  

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.  Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).  

Related Articles