Raport bieżący nr 7 / 2013

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie (dalej: „Spółka”), w związku z
raportem bieżącym nr 5/2012 z dnia 28 marca 2012 r. oraz planowaną zmianą Statutu Spółki podaje
do publicznej wiadomości obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian do Statutu
Spółki. Proponowane zmiany Statutu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.

Raport bieżący nr 7 / 2013

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Related Articles