Raport bieżący nr 7/2012

Zarząd INTERFERIE  S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu 03.02.2012 r.  Spółka otrzymała od podmiotu stowarzyszonego, tj. INTERFERIE  Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie informację o zawarciu aneksu do umowy kredytu z dnia 8 lipca 2010 roku.  Strony Umowy:  A) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000014843 B) INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-300 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000349305 (zwany dalej Kredytobiorcą). 

 Na mocy niniejszego aneksu Strony dokonały zmiany paragrafów umowy dotyczących rachunku operacyjnego i rachunku płacowego. Zgodnie z dokonanymi zmianami:  a) Kredytobiorca będzie swobodnie dysponował środkami zdeponowanymi na rachunku operacyjnym, o ile nie trwa żaden przypadek naruszenia ani nie trwa naruszenie oraz w wyniku dysponowania nie wystąpi żadne naruszenie ani przypadek naruszenia.  b) Kredytobiorca będzie swobodnie dysponował środkami zdeponowanymi na rachunku płacowym, o ile nie trwa żaden przypadek naruszenia ani nie trwa naruszenie oraz w wyniku dysponowania nie wystąpi żadne naruszenie ani przypadek naruszenia. Data zawarcia Aneksu 27.01.2012 rok.   O zawarciu umowy znaczącej EMITENT informował Raportem bieżącym nr 23/2010  z dnia 09.07.2010 r.    

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).     

Related Articles