Raport bieżący nr 7/2011

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A., które odbyło się 12 kwietnia 2011  roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadał:      Fundusz Hotele  01 Sp. z o.o. SKA - liczba głosów 9.731.625, co stanowi 99,43% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 66,82% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez INTERFERIE S.A. wynosi 14 564 200.        

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 14 564 200.           

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)          

Related Articles