Raport bieżący nr 7/2010

Zarząd INTERFERIE  SA działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2009 rok tj.:    

 Raport roczny za 2009 r. - opublikowany zostanie w dniu 03.03.2010 r.   

Terminy publikacji raportów okresowych Spółka przekazała Raportem bieżącym nr 3/2010 z dnia 23 stycznia 2010 roku.      

Related Articles