Raport bieżący nr 7/2009

Zarząd INTERFERIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 176, wpisanej w dniu 31 grudnia 2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 § 2 i § 5, art. 399 § 1, art. 400 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 22 ust. 2 oraz § 23 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A., które odbędzie się w dniu 31 marca 2009 r., początek o godz. 11:00, w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 62 /sala szkoleniowa w budynku Centrum Badań Jakości Spółka z o.o. – sala nr 209, II piętro/, z następującym porządkiem obrad:  

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

6.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.

7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.

8.Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008, zawierające m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

9.Powzięcie uchwał:

a)o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku,

b)o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,

c)o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2008.

10.Powzięcie uchwał:

a)o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008,

b)o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

11.Podjęcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2008 rok dla członków Zarządu Spółki.

12.Zamknięcie obrad. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm./, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 marca 2009 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki w Lubinie, 59-301 Lubin ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, sekretariat, I piętro, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu oraz, że z chwilą wystawienia takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Informacyjnie wskazuje się, że zgodnie z treścią przepisu art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokumenty pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich odpisy zostają dołączone do księgi protokołów i nie podlegają zwrotowi. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyżej wymienionym odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na godzinę przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd Spółki informuje, iż informacje na temat Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty i materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki http://www.interferie.pl/   

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)          

Related Articles