Raport bieżący nr 7 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 285/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki INTERFERIE S.A. o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda:
1) 9 564 200 (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji serii A,
2) 5 000 000 (pięć milionów) akcji serii B.
Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B.
Na podstawie par. 14 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5 000 000 (pięć milionów) praw do akcji serii B spółki INTERFERIE S.A.

Podstawa prawna: par.34 ust.1pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209, poz. 1744).

Raport bieżący nr 7 / 2006 (PDF 52 kb)

Related Articles