Raport bieżący nr 60/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 28.12.2010 r.) otrzymał od Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 361198 (Akcjonariusz) - zawiadomienie na podstawie przepisów art. 77 ust 7 oraz art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539), iż w wyniku zawarcia transakcji, na podstawie których nabył akcje zwykłe na okaziciela spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, na skutek ogłoszonego przez Akcjonariusza wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 50 %.  

Akcjonariusz nabył:

1) w dniu 23.12.2010 r. – 8 964 200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTFR00031, stanowiących na dzień transakcji 61,55 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 61,55 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

2) w dniu 27.12.2010 r. –  300 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTFR00031, stanowiących na dzień transakcji 2,06 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2,06 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

3) w dniu 27.12.2010 r. – 467 425 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTFR00023, stanowiących na dzień transakcji 3,21 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 3,21 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

Przed dokonaniem w/w transakcji – Akcjonariusz nie posiadał żadnych akcji Spółki. 

 W wyniku dokonanych transakcji, na rachunku Akcjonariusza zapisanych jest ogółem 9 731 625 akcji Spółki, które stanowią 66,82 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 9 731 625 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 66,82 % udziału w ogólnej liczbie głosów, na które składa się:

a) 467 425 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTFR00023, które stanowią 3,21 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 467 425 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 3,21 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, oraz

b) 9 264 200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTFR00031, które stanowią 63,61 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 9 264 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 63,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia, Akcjonariusz nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją rynkową oraz ekonomiczną Spółki.

Celem ewentualnego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki będzie zamiar uzyskania zysku z inwestycji.  

 Akcjonariusz oświadczył ,iż nie istnieją żadne podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje spółki.  

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 28.12.2010 r.) otrzymał od Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 335821 (Fundusz Hotele 01) - zawiadomienie na podstawie przepisów art. 77 ust 7 oraz art. 69 ust.1 pkt 1 i 69 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539), iż w wyniku zawarcia transakcji, na podstawie których Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (SKA) nabył akcje zwykłe na okaziciela spółki INTERFERIE S.A., na skutek ogłoszonego przez SKA  wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, udział Funduszu Hotele 01 jako podmiotu dominującego wobec SKA w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 50 %.  

SKA nabył:

1) w dniu 23.12.2010 r. – 8 964 200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTFR00031, stanowiących na dzień transakcji 61,55 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 61,55 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

2) w dniu 27.12.2010 r. –  300 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTFR00031, stanowiących na dzień transakcji 2,06 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2,06 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

3) w dniu 27.12.2010 r. – 467 425 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTFR00023, stanowiących na dzień transakcji 3,21 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 3,21 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

Przed dokonaniem w/w transakcji – Fundusz Hotele 01 i SKA nie posiadały żadnych akcji Spółki.  W wyniku dokonanych transakcji, na rachunku zależnej od Funduszu Hotele 01 spółki SKA zapisanych jest ogółem 9 731 625 akcji Spółki, które stanowią 66,82 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 9 731 625 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 66,82 % udziału w ogólnej liczbie głosów, na które składa się:

a) 467 425 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTFR00023, które stanowią 3,21 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 467 425 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 3,21 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, oraz

b) 9 264 200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTFR00031, które stanowią 63,61 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 9 264 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 63,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia, Fundusz Hotele 01 nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ( w tym poprzez pośrednie nabycie akcji Spółki przez podmioty zależne od Fundusz Hotele 01), jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją rynkową oraz ekonomiczną Spółki.

Celem ewentualnego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki będzie zamiar uzyskania zysku z inwestycji.  

Jedynym podmiotem zależnym od Fundusz Hotele 01 posiadającym akcje INTERFERIE S. A. jest SKA. Nie istnieją żadne podmioty zależne od SKA posiadające akcje spółki INTERFERIE S.A.   

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 28.12.2010 r.) otrzymał od KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 513 (Fundusz ), reprezentowany przez KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 332428 - zawiadomienie na podstawie przepisów art. 77 ust 7 oraz art. 69 ust.1 pkt 1 i 69 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539), w którym informuje, iż działając jako podmiot dominujący wobec Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (SKA) , że w wyniku zawarcia transakcji, na podstawie których SKA nabyła akcje zwykłe na okaziciela spółki INTERFERIE S.A., na skutek ogłoszonego przez SKA  wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, udział Funduszu jako podmiotu dominującego wobec SKA w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 50 %.   SKA nabył:

1) w dniu 23.12.2010 r. – 8 964 200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTFR00031, stanowiących na dzień transakcji 61,55 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 61,55 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

2) w dniu 27.12.2010 r. –  300 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTFR00031, stanowiących na dzień transakcji 2,06 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2,06 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

3) w dniu 27.12.2010 r. – 467 425 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTFR00023, stanowiących na dzień transakcji 3,21 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 3,21 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,  Przed dokonaniem w/w transakcji – Fundusz ani żaden podmiot zależny nie posiadały żadnych akcji Spółki. 

W wyniku dokonanych transakcji, na rachunku zależnej od Funduszu spółki SKA zapisanych jest ogółem 9 731 625 akcji Spółki, które stanowią 66,82 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 9 731 625 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 66,82 % udziału w ogólnej liczbie głosów, na które składa się:

a) 467 425 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTFR00023, które stanowią 3,21 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 467 425 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 3,21 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, oraz

b) 9 264 200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTFR00031, które stanowią 63,61 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 9 264 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje 63,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia, Fundusz nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ( w tym poprzez pośrednie nabycie akcji Spółki przez podmioty zależne od Funduszu), jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją rynkową oraz ekonomiczną Spółki. Celem ewentualnego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki będzie zamiar uzyskania zysku z inwestycji.  

Jedynym podmiotem zależnym od Funduszu, posiadającym akcje INTERFERIE S. A. jest SKA. Nie istnieją żadne podmioty zależne od SKA posiadające akcje spółki INTERFERIE S.A.     

 Podstawa prawna: Art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539)              

Raport bieżący nr 60/2010

Related Articles