Raport bieżący Nr 6/2021

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym  tj. 16.02.2021 r. podpisana została UMOWA POŻYCZKI PREFERENCYJNEJ w Ramach Programu Rządowego  Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju  dla Dużych Firm

Strony umowy:

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa,

oraz

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica.

 

Na mocy przedmiotowej umowy POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w maksymalnej wysokości do kwoty 3.283.000 PLN (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych). Pożyczka może zostać wykorzystana przez Spółkę wyłącznie na następujące cele: finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu:

  1. a)regulowania zobowiązań handlowych Spółki;
  2. b)regulowania wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi z Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem przez Spółkę;
  3. c)zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu wytwarzanego lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki; oraz
  4. d)regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym Podatków Spółki.

Okres spłaty określono w umowie na 12 kwartałów od daty jej zawarcia. Marża  w pierwszym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki 1,25 %, w drugim roku 1,72%,
w trzecim roku 2,75 %.

Zabezpieczenie umowy pożyczki:

  1. a) Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji,
  2. b) Oświadczenia o ustanowieniu Hipoteki umownej do kwoty 4.924.500,00 PLN mającej stanowić 150% kwoty Pożyczki Preferencyjnej udzielonej INTERFERIE S.A. w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, na prawie  użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej, dla którego Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00033294/3 ( działka o nr ewid. 2/3 ) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli,
  3. c) Umowy przelewu praw z tytułu ubezpieczenia Nieruchomości.

Umorzenie pożyczki maksymalnie do 75 % kwoty pożyczki wyłącznie w sytuacji, w której Spółka wykaże stratę z działalności operacyjnej, tj. ujemny skumulowany wynik EBITDA, w maksymalnym okresie szkody COVID, tj. od 01 marca 2020 r. do 03 maja 2020 r.

 

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej "MAR"), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta, w związku z poziomem strat  jakie Spółka poniosła w wyniku COVID -19.

 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Related Articles