Raport bieżący Nr 6/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie osiągniętego w roku obrotowym 2018 zysku netto w wysokości 2 914 198,93 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:

1) kwota 233 135,91 zł na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,

2) kwota 2 681 063,02 zł na pozostały kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14.03.2019 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

Related Articles