Raport bieżący Nr 6/2018

Zarząd INTERFERIE S.A.  informuje, że dnia 26.01.2018 roku Walne Zgromadzenie INTERFERIE  S.A. powołało Pana Krystiana Mieszkałę (Krystian Mieszkała) do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. 

Uchwała na mocy, której powołano Pana Krystiana Mieszkałę (Krystian Mieszkała) do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o Panu Krystianie Mieszkale jako kandydacie na członka organu nadzorczego INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy. 

Informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami).  

Related Articles