Raport bieżący Nr 6/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 16 lutego 2016 r. uprawniony Akcjonariusz Spółki – Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, złożył żądanie umieszczenia  w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., zwołanego na dzień 8 marca 2016 r., punktu:  „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.”

 W dniu 17 lutego 2016 r. wyżej wymieniony wniosek Akcjonariusza został przez niego uzupełniony o projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.  

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 8 marca 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego Raportu bieżącego.  Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwały (uwzględniające wyżej wymienioną zmianę porządku obrad).  

Komplet dokumentów związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem opublikowano na stronie internetowej Spółki www.interferie.pl - w sekcji „relacje inwestorskie”.    

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t.).    

Related Articles