Raport bieżący Nr 6/2015

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna, przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2015 roku.  

Treść projektów uchwał prezentujemy w załączeniu.  

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014,poz. 133).

Projekty Uchwał

Related Articles