Raport bieżący nr 6/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie osiągniętego w roku obrotowym 2013 zysku netto w wysokości 1.306.986,51 zł (słownie: jeden milion trzysta sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:

1) kwota 104.558,92 zł (słownie: sto cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,

2) kwota 1.202.427,59 zł (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) na pozostały kapitał zapasowy.

 

W myśl przepisu art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 32 ust. 2 Statutu Spółki, na pokrycie straty INTERFERIE S.A. tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2013 w kwocie 1.202.427,59 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2014-2015.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Related Articles