Raport bieżący nr 6 / 2013

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie
osiągniętego w roku obrotowym 2012 zysku netto w wysokości 2.366.522,03 zł (słownie: dwa miliony trzysta
sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i trzy grosze)  w następujący sposób:
1) kwota 189.321,76 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych
i siedemdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek
handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,
2) kwota 2.177.200,27 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych
i dwadzieścia siedem groszy) na pozostały kapitał zapasowy.
W myśl przepisu art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 32 ust. 2 Statutu Spółki, na pokrycie
straty INTERFERIE S.A. tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku
rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2012 w kwocie 2.177.200,27 zł
na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na
realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2013-2014.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2012 podejmie Zwyczajne Walne
Zgromadzenie INTERFERIE S.A.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

 

Raport bieżący nr 6 / 2013

Related Articles