Raport bieżący nr 6/2012

Zarząd INTERFERIE S.A. działając na podstawie §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 25) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim  wpisu do ksiąg wieczystych  KW nr 14816/0 będących w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE S.A. położonych w Świeradowie Zdroju hipoteki umownej łącznej: do kwoty 4 536 118,26 EURO, na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie płatności kwoty głównej kredytu, odsetek(włączając odsetki za opóźnienie), opłat, kosztów i prowizji związanych z kredytem z dnia 12 stycznia 2012 roku. Hipoteka współobciąża nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 2242/7, 13014/0, 12651/0, 10868/0. Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania inne, niż wynikające z prowadzenia przez Bank na rzecz Emitenta umowy kredytowej. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest fakt, iż aktywa, na których ustanowiono hipotekę są aktywami znaczącymi, oraz wartość ustanowionej hipoteki przekroczyła równowartość kwoty 1 mln EUR.    

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 25).        

Related Articles