Raport bieżący nr 6/2011

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie  osiągniętego w roku obrotowym 2010  zysku netto w wysokości 2.411.989,93 zł  (słownie: dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt  dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w sposób następujący:  

1) kwota 192.959,19 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące  dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewiętnaście groszy) na  kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 Kodeksu spółek  handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,  

2) kwota 2.219.030,74 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy trzydzieści złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) na pozostały  kapitał zapasowy.  

W myśl przepisu art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia  § 32 ust. 2 Statutu Spółki, na pokrycie straty INTERFERIE S.A. tworzy  kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku  rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.   Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2010   w kwocie 2.219.030,74 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest  koniecznością zabezpieczenia  środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych  

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2010 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.         

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)      

Related Articles