Raport bieżący nr 6/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.02.2010 r. (sygnatura akt WR.IX NS-REJ.KRS/001872/10/929).  

Zgodnie z przedmiotowym Postanowieniem dokonany został wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000349305 spółki pod firmą INTERFERIE MEDICAL SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Spółka informowała Raportem bieżącym nr 5/2010 z dnia 02.02.2010 r. o podpisaniu aktu założycielskiego spółki pod firmą INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o.  

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).       

Related Articles