Raport bieżący nr 6/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 05.02. 2008 roku zawarł umowę z firmą Real – Construct Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000123369 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy.   

 Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w Ośrodku Sanatoryjno-Wczasowym CHALKOZYN w Kołobrzegu, należącym do Spółki INTERFERIE S.A.  Zgodnie z umową zakończenie prac powinno nastąpić w terminie do 14.04.2008 roku.   Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe netto na kwotę 6 878 248,03 złotych. Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.  

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ponoszą odpowiedzialność w postaci kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy prawo żądania zapłaty kary umownej w przypadku:

a) Odstąpienia od umowy, dokonanego przez wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % kwoty netto,

b) Opóźnienia wykonania umowy w stosunku do określonych terminów w wysokości 0,1 % kwoty netto za każdy dzień zwłoki, przy czym łączna wysokość kar nie może przekroczyć 10 % wartości zlecenia,

c) Odstąpienia od umowy, dokonanego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty netto.

2) Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego prawo żądania zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy, dokonanego przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty netto.

3) Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

W efekcie przeprowadzonych w Ośrodku Sanatoryjno-Wczasowym CHALKOZYN w Kołobrzegu prac budowlanych – zakłada się podniesienie standardu obiektu, a w szczególności: kawiarni, pomieszczeń kuchennych, zabudowę patio oraz podniesienie standardu bezpieczeństwa przeciw pożarowego. 

Powyższa umowa jest kolejną umową zawartą pomiędzy INTERFERIE S.A. a Real – Construct Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W okresie ostatnich 12 miesięcy INTERFERIE S.A. podpisały z Real – Construct Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowy na realizację prac budowlanych w ośrodkach wypoczynkowych Spółki, których łączna wartość spełnia kryterium znaczącej umowy rozumieniu § 2 ust. 51) w związku z §9 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych INTERFERIE S.A.  

Poprzednie umowy łączące INTERFERIE S.A. i Real – Construct Sp. z o.o.: 

1) Umowa z dnia 4.04.2007 roku. Przedmiotem umowy były roboty budowlane polegające na remoncie wraz z nadbudową ośrodka BARBARKA w Świnoujściu. Umowa nie odbiegała od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określono w wysokości 5 977 767,00 złotych netto. Kary umowne nie odbiegały od warunków przedstawionych powyżej. Do umowy podpisano:

1.1   aneks nr 1 do umowy z dnia 4.04.2007 roku. Przedmiotem aneksu była realizacja wynikających z protokołów konieczności robót dodatkowych nie ujętych w umowie. Wartość zrealizowanych na podstawie robót dodatkowych – 307 845,17 złotych netto. Pozostałe warunki umowy bez zmian.

1.2  porozumienie zawarte w dniu 20.12.2007 roku do umowy z dnia 4.04.2007 roku . Przedmiotem porozumienia było określenie robót dodatkowych wykonanych przez Real – Construct Sp. z o.o. Wartość robót dodatkowych 624 414,22 złotych netto. Pozostałe warunki umowy bez zmian. 

2) Umowa z dnia 20.11.2007 roku. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych w Ośrodku Sanatoryjno Wczasowym CECHSZTYN w Ustroniu Morskim. Wartość umowy określona została na 307 081,87 złotych netto. Umowa nie odbiegała od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kary umowne nie odbiegały od warunków przedstawionych powyżej. 

Łączna wartość dotychczas zrealizowanych przez firmę Real – Construct Sp. z o.o. na rzecz INTERFERIE S.A. wyniosła 7.217.108,26 złotych netto. 

Podstawa prawna:  §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)                            

Raport bieżący nr 6/2008 (PDF 44 kb)

Related Articles